Komunikat dla rodziców uczniów klas szóstych

Zgodnie z Komunikatem Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 31sierpnia 2012 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2012/2013 sprawdzianu do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, informujemy, że możliwe są następujące sposoby dostosowania warunków przeprowadzania ww. sprawdzianu:

– dostosowanie kryteriów oceniania ze względu na dysleksję rozwojową lub trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą

– przystąpienie do egzaminu w osobnej sali

– obecność nauczyciela wspomagającego w czytaniu lub/i pisaniu

– wydłużenie czasu pisania sprawdzianu

– odczytanie tekstów dłuższych niż 250 słów przez członka zespołu nadzorującego

oraz dla uczniów z zaburzeniami wzroku lub słuchu:

– dostosowanie arkusza egzaminacyjnego

– udostępnienie komputera

– udostępnienie urządzeń specjalistycznych

– obecność specjalisty surdopedagoga, tyflopedagoga lub socjoterapeuty

Szczegółowe informacje dotyczące form dostosowania wymagań znajdziecie Państwo w komunikacie Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na stronie internetowej OKE Poznań http://www.oke.poznan.pl/cms,38,procedury.htm