Otwarci na zmiany

WDRAŻANIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ – KONKURS „Otwarci na zmiany”

 1. Baza.
  W roku szkolnym 2009/2010 naukę w trzech klasach pierwszych rozpoczęło 76 uczniów. Jesteśmy jedną z dwóch placówek w Poznaniu, w której do jednej z klas I uczęszczają wyłącznie dzieci sześcioletnie. Klasy pierwsze liczą od 24 -26 osób.
  Sale lekcyjne dla najmłodszych są odpowiednio przygotowane i dostosowane do wieku dzieci. Przed rozpoczęciem roku szkolnego 2009/2010 zakupiono nowoczesne meble. Każdy uczeń ma swoją szafkę na przybory szkolne i podręczniki. Ponadto  dziecko  6 – letnie siedzi przy oddzielnym stoliku. W ramach akcji „Lekki tornister” sponsorowanej przez wydawnictwo Nowa Era nasi uczniowie otrzymali dodatkowy komplet podręczników, na których pracują w szkole. Każda sala podzielona jest na część edukacyjną i rekreacyjną, w których znajdują się odpowiednie pomoce dydaktyczne, kąciki do zabaw i ćwiczeń relaksacyjnych.
  Nauczyciele dysponują nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi, zakupionymi z programu „Radosna szkoła”, które wykorzystują w celu różnicowania i dostosowania wymogów edukacyjnych.edukacja wczesnoszkolnaZespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej naszej szkoły, jako jeden z pierwszych w Wielkopolsce rozpoczął prace z uczniami klas I-III w systemie zintegrowanym.
  Podczas zespołu samokształceniowego nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, wychowawczynie klas pierwszych dzielą się na bieżąco wiedzą zdobytą podczas ukończonych kursów: „Klanza – nauczanie na dywanie”, „Wykorzystywanie nowoczesnych technologii na etapie edukacji wczesnoszkolnej”, „Dżwiękogra – uczę się i poznaję muzykę”. Każda z nas uczestniczy w konferencjach metodycznych. Nauczycieli klas pierwszych szczególnie zainteresowała tematyka spotkań „Moja pierwsza klasa”. Wszystkie nauczycielki klas pierwszych ukończyły w bieżącym roku kurs „Wdrażanie podstawy programowej”.
 2. Dbamy o bezpieczeństwo.
  W swojej pracy z uczniami klas pierwszych kładziemy duży nacisk na bezpieczeństwo. Chcemy, aby nasi uczniowie czuli się pewnie zarówno w szkole, jak i w drodze do niej.
  Już we wrześniu dzieci spotkały się ze strażnikiem miejskim, który w teorii i praktyce przećwiczył z nimi zasady bezpiecznego przechodzenia przez ulicę. Następnie dzieci wzięły udział w konkursie plastycznym zorganizowanym przez Policję i Statoil pod hasłem „Bezpieczna droga”. Pierwszaki wykazały się dużą znajomością przepisów ruchu drogowego, w tym poznanych znaków drogowych.
  Prace ocenił szkolny nauczyciel plastyki, pani  Magdalena Paszun-Wojciechowska wraz z organizatorami.bezpieczenstwoW tym dniu odbyło się także wręczenie nagród:
  I   miejsce – Anna Kulik kl. I B (Nagroda rzeczowa: Rower wraz z kaskiem)
  II  miejsce- Piotr Kniat   kl. I c (Nagroda rzeczowa: Gra dydaktyczna)
  III miejsce- Martyna Chalcarz kl. I A (Nagroda rzeczowa).
  Wszyscy uczniowie klas pierwszych otrzymali puzzle oraz znaczki odblaskowe.
  Od kilku lat w naszej szkole obowiązuj Regulamin Zachowania się stworzony przez całą społeczność szkolną. We wrześniu 2009 roku zapoznaliśmy z nim uczniów klas pierwszych, którzy własnoręcznym podpisem zobowiązali się go przestrzegać.

  REGULAMIN   ZACHOWANIA SIĘ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4:

  W celu zachowania bezpieczeństwa na terenie budynku szkolnego i boiska obowiązkiem każdego ucznia jest przestrzeganie poniższych zasad:
  1.Pod żadnym pozorem nie opuszczamy terenu szkoły i boiska.
  2.Zachowujemy ciszę na korytarzach podczas trwania zajęć lekcyjnych.
  3.Nie przebywamy w klasie podczas przerw (w nauczaniu zintegrowanym decyzję o tym podejmuje nauczyciel).
  4.W czasie małych przerw śródlekcyjnych przebywamy na korytarzu w pobliżu swoich sal lekcyjnych.
  5.Po korytarzach poruszamy się z rozwagą:
  -nie biegamy (zwłaszcza po szatni),
  -nie podkładamy nóg,
  -nie kopiemy,
  -nie zjeżdżamy po poręczach.
  -nie skaczemy po schodach.
  6.Po dzwonku stoimy w ciszy,  parami przed salą i czekamy na nauczyciela.
  7.Korzystamy z toalet zgodnie z ich przeznaczeniem.
  8.Na boiskach sportowych i placu zabaw stosujemy się do zasad „Regulaminu korzystania z boisk szkolnych, placu zabaw i terenu przyszkolnego”.
  9.Szanujemy szkolną i cudzą własność.
  10.W razie konfliktów  lub innych zdarzeń natychmiast informujemy o nich nauczyciela.
  11.Odnosimy się do siebie z szacunkiem:
  -nie bijemy koleżanek i kolegów,
  -nie przezywamy i nie wyśmiewamy się z innych,
  -nie używamy wulgarnego słownictwa.
  12.Nie przynosimy do szkoły niepotrzebnych (czasami niebezpiecznych lub wartościowych) przedmiotów.
  13.Nie zabieramy do szkoły telefonów komórkowych. W wyjątkowych wypadkach wymagana jest prośba rodziców przekazana wychowawcy klasy, a telefon musi być wyłączony podczas lekcji.
  14.Słuchamy z uwaga nauczyciela, biorąc aktywny udział w lekcji:
  -nie jemy i nie pijemy podczas zajęć,
  -nie żujemy gumy,
  -nie huśtamy się na krześle,
  -nie chodzimy po klasie bez zgody nauczyciela.
  15.Niezwłocznie zgłaszamy nauczycielowi wszystkie uszkodzenia sprzętu lub pomocy dydaktycznych.
 3. Dbamy o dobrą atmosferę.
  Przekroczenie progu klasy pierwszej wiąże się ze stresem zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców. Jako nauczyciele jesteśmy świadomi, że dobra atmosfera w zespole oparta na pozytywnych doznaniach jest podstawą nie tylko oddziaływań edukacyjnych, ale przede wszystkim wychowawczych. Dlatego już w pierwszych dniach września planujemy i podejmujemy działania sprzyjające dobremu samopoczuciu dzieci.
  W roku szkolnym 2009/ 2010 do działań pod hasłem: „PRZEKROCZYĆ BEZSTRESOWO PRÓG SZKOŁY”, włączeni zostali uczniowie klas starszych. Samorząd Uczniowski pomógł m.in.: w  zdobywaniu sprawności „Młodego Znawcy Patrona Szkoły” również w organizacji „wieczoru andrzejkowego” dla pierwszaków.
  Zarówno dla rodziców, jak i dla nauczycieli w bibliotece szkolnej dostępny jest zbiór artykułów opracowanych przez nauczycielki naszej szkoły na temat „Jak bezpiecznie przekroczyć próg pierwszej klasy”.
 4. Dbamy o zdrowie naszych wychowanków.
  Jako „Szkoła promująca zdrowie” nie zapominamy o kształtowaniu nawyku dbałości o zdrowie własne i innych. Dzieci pozostają pod stała opieką pielęgniarki szkolnej, która czuwa nad ich stanem zdrowia. Przeprowadzona została z rodzicami uczniów klas pierwszych pogadanka na temat roli drugiego śniadania w zdrowym rozwoju dziecka pod hasłem: „Drugie śniadanie Twojego dziecka”.ŚniadanieNasi uczniowie kolejny rok biorą udział w akcji „Pij mleko”. Od tego roku przystąpiliśmy do projektu sfinansowanego ze środków unijnych „Owoce w szkole”, dzięki któremu dzieci spożywają na drugie śniadanko owoce, warzywa i piją soki owocowe.
  Wszystkie dzieci mają możliwość spożywania w południe dwudaniowych obiadów przygotowywanych w kuchni szkolnej. Uczniowie, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej korzystają z dofinansowania w ramach funduszy TPD i MOPR.
 5. Kształtujemy postawy naszych uczniów.
  Duży nacisk w naszej pracy wychowawczej kładziemy na kształtowanie postaw sprzyjających rozwojowi indywidualnemu i społecznemu dziecka, takich jak: uczciwość, wytrwałość, szacunek dla innych. Nasi najmłodsi uczniowie włączają się w akcje organizowane przez Samorząd Uczniowski i Szkolny Oddział PCK: „Gorączka złota”, „Radość pod choinkę”. Uczniowie klasy Ib z okazji Mikołajek organizują zbiórkę zabawek dla dzieci z oddziału przedszkolnego i Domu Dziecka w Poznaniu.
  W ramach oddziaływań wychowawczych i kształtowania poprawnych nawyków społecznych wprowadzamy elementy projektu „Spójrz inaczej”.
  W swojej pracy stwarzamy dzieciom okazje do działań zespołowych, ucząc ich w ten sposób odpowiednich relacji w grupie.GranieChcemy, by nasi uczniowie byli przygotowani do uczestnictwa w kulturze. Zachęcamy dzieci do aktywnego udziału w przedstawieniach dla rodziców i innych klas, organizujemy wyjścia do teatru i muzeum. Stwarzamy też warunki do uczestnictwa w koncertach muzycznych – w tym roku nasi podopieczni uczestniczą w koncertach w ramach cyklu „Filharmonia Pomysłów”.
 6. Oceniamy naszych uczniów.
  Jako nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej opracowaliśmy autorskie karty oceny opisowej bieżącej oraz szkolne arkusze semestralnych ocen opisowych. Z wszystkimi zapoznajemy rodziców naszych uczniów na bieżąco.
  Przykładowa karta oceny bieżącej – pobierz.
  Dodatkowo każdy wychowawca klasy pierwszej opracował indywidualny system oceniania zachowania i pracy dzieci na poszczególne dni.
  Przykładowa karta oceny zachowania – pobierz.
  Po pierwszym semestrze każdy rodzic otrzyma kartę oceny opisowej odzwierciedlającą postępy edukacyjne i postawę społeczną swojego dziecka.
 7. Pomagamy się uczyć.
  Wiemy, że wiele dzieci ma trudności z koncentracją uwagi. Dlatego też postanowiliśmy coś z tym zrobić. W bieżącym roku szkolnym przystąpiliśmy do realizacji programu „Uwaga – to ważne” opracowanego przez nauczycieli kształcenia zintegrowanego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu.Wewnątrzszkolny program profilaktyczny
  ,,Uwaga- to ważne!”Dlaczego program o uwadze?
  Alarmujące są od wielu lat wyniki testów po kolejnych etapach kształcenia. Liczne błędy ortograficzne i rachunkowe mogą wskazywać na problemy związane z brakiem umiejętności koncentracji uwagi podczas wykonywania poleceń. W planach naprawczych, również w naszej szkole, pojawiają się założenia zmierzające do doskonalenia poziomu koncentracji uwagi.
  Wychodząc na przeciw zagadnieniu jakim jest zaburzenie uwagi u dzieci, chcąc pomóc naszym uczniom, a także ich rodzicom postanowiłyśmy opracować powyższy program.
  Cel główny programu:
  Zwiększenie poziomu koncentracji uwagi u dzieci w młodszym wieku szkolnym.
  Cele szczegółowe:
  -Przygotowanie uczniów do świadomej koncentracji uwagi na zadaniach szkolnych i związanych z nimi czynnościach.
  -Rozwijanie procesów poznawczych, ruchowych i emocjonalno-motywacyjnych uczniów po przez zwiększanie poziomu koncentracji uwagi.
  -Wczesna diagnoza nieprawidłowości w zakresie uwagi kognitywnej ( poziomu, natężenia, trwałości, zakresu, przerzutności i podzielności) oraz uruchomienie wczesnej interwencji.
  -Kształtowanie umiejętności uczenia się dzieci w okresie wczesnoszkolnym
  -Zwiększenie aktywności zajęć poprzez wykorzystanie różnych metod aktywizujących, technik i metod efektywnego uczenia się oraz pracy grupowej.
  -Dążenie do współdziałania rodziców w realizacji programu profilaktycznego dotyczącego podniesienia poziomu koncentracji uwagi u dzieci w młodszym wieku szkolnym poprzez:
  •Zapoznanie rodziców celami i głównymi założeniami programu ,,Uwaga – to ważne”
  •Uświadomienie znaczenia i roli rodzica w jego powodzeniu
  •Zachęcenie rodziców do indywidualnej pracy z dzieckiem poprzez wykorzystanie różnych metod
  Przewidywane osiągnięcia:
  -Uczeń posiada wiedzę na temat uwagi jako procesu psychicznego zachodzącego w jego świadomości i potrafi celowo podejmować wysiłek zmierzający do samodoskonalenia w tym zakresie
  -Uczeń ma pozytywną motywację do podejmowania zadań szkolnych na skutek podniesienia poziomu koncentracji uwagi, a co za tym idzie szybszego i efektywniejszego zapamiętywania
  -Zmniejszenie liczby uczniów z nieprawidłowościami w zakresie uwagi kognitywnej poprzez właściwą i wczesną diagnozę oraz podjecie pracy profilaktycznej w tym zakresie
  -Uczeń zna i stosuje metody uczenia się na poziomie wczesnoszkolnym (techniki zapamiętywania, mapy mentalne itp.)
  -Dzieci aktywnie i chętnie uczestniczą w zajęciach o podniesionym poziomie atrakcyjności na drodze wykorzystania różnych metod aktywizujących, technik i metod efektywnego uczenia się oraz pracy grupowej.
  -Rodzic posiada świadomość, wiedzę, metody i materiały do  podjęcia z dzieckiem w warunkach domowych pracy zmierzającej do podniesienia stopnia koncentracji uwagi
  Realizacja programu:
  -Wybrane zagadnienia programu realizowane są przez nauczyciela wychowawcę podczas lekcji z całym zespołem klasowym
  -Podczas zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z wybranymi dziećmi po wstępnej diagnozie
  -Zachęcanie do współpracy rodziców podczas spotkań z rodzicami i na stronie internetowej szkoły
  Forma zajęć:
  Dzieci najchętniej i najskuteczniej ćwiczą czas skupienia uwagi, jej zakres, poziom koncentracji i podzielność w trakcie zabawy. Dlatego przygotowane przez nas zestawy ćwiczeń opierają się na formie zabawy dydaktycznej. Dziecko działając na nowym materiale operuje barwą, formą i treścią.
  Zestawy ćwiczeń zostały opracowane na trzech poziomach zgodnie z zasadą stopniowanie trudności. Nie należy jednak poziomów identyfikować z klasą, a raczej z możliwościami i stopniem rozwoju uwagi dziecka. Ćwiczenia te można wykorzystywać z dziećmi indywidualnie( w domu lub podczas zajęć terapeutycznych) bądź w grupie.
  Na specjalnie przygotowanych kartach obserwacji dziecka należy odnotowywać czas skupienia uwagi przy wykonywaniu danego zadania. co pozwoli określić przyrost poziomu natężenia i czasu skupienia uwagi
  Podczas ćwiczeń dziecko doskonali również inne procesy poznawcze.
  Weryfikacja spodziewanych osiągnięć:
  -Karty obserwacji dotyczące wybranych uczniów – długoterminowe
  -Karty pracy dziecka z odnotowanym czasem wykonania ćwiczenia i bieżącą analizę postępów ucznia – dotyczące wybranych ćwiczeń
  -Dokumentacja ćwiczeń wykonywanych w domu
  -Obserwacja zachowań w zespole- miesięczne karty postępów ucznia
  -Opinie PPP
 8. Pracujemy z uczniami nad trudnościami w nauce.
  czniowie klas pierwszych, u których występują trudności w nauce, korzystają z zajęć dydaktyczno – wyrównawczych. Podczas tych zajęć możliwa jest indywidualna pomoc nauczyciela w zakresie tych umiejętności, które przysparzają dziecku trudności. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze odbywają się w specjalnie do tego przeznaczonej sali wyposażonej w odpowiednie pomoce dydaktyczne.Edukacja przez ruch – zabawy z linią
  Dzieci 6-letnie z klasy I a pod kierunkiem wychowawcy, podejmują działania w ramach systemu „Edukacja przez ruch”, które mają na celu zamienić trudną i męczącą naukę pisania w ciekawe doświadczenie edukacyjne.
  System ten proponuje rytmiczne ćwiczenia grafomotoryczne przy muzyce oraz zabawy, które oswajają dzieci z cienkimi i grubymi liniami zeszytu oraz przygotowują do stawiania pierwszych znaków w liniaturze. Ćwiczenia oparte są na określonych procedurach ruchu, tak aby w trakcie nauki dziecko odkrywało możliwości pracy stosownymi narzędziami, prawidłowo je trzymało, kreśliło i pisało litery, przy stosunkowo niewielkim napięciu mięśniowym.
 9. Przygotowujemy uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym.
  Mając świadomość tego, że żyjemy w świecie, w którym środki masowego przekazu odgrywają coraz większą rolę, przygotowujemy naszych uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym, w tym do rozsądnego korzystania z technologii komputerowej i informacyjnej. W ramach przeciwdziałania uzależnieniom od komputera i Internetu, w październiku 2009 r. nasi uczniowie obejrzeli przedstawienie pt: „W krainie Bajtów”.
  Pracownia komputerowaUczniowie klas pierwszych w naszej szkole mogą korzystać z dwóch pracowni. W każdej z nich jest dostęp do Internetu.
 10. Realizujemy różne projekty pogłębiające wiedzę i umiejętności dzieci.
  Pamiętając o tym, ze wiedzę przyrodniczą należy przekazywać dzieciom nie tylko podczas lekcji w klasie, ale i w środowisku naturalnym, realizujemy w klasach pierwszych wewnątrzszkolny program edukacyjny o tematyce regionalno-patriotycznej i przyrodniczej ,,Śladami poznańskiej Pyzy” oraz  ,,Z poznańską Pyzą odkrywamy zielone zakątki Wielkopolski”Wewnątrzszkolny program edukacyjny  o tematyce regionalno-patriotycznej
  ,,Śladami poznańskiej Pyzy”
  Opracowany przez nauczycieli nauczania zintegrowanego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu
  Cel główny:
  Zdobycie, poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy na temat Poznania i Wielkopolski w aspektach: historycznym, językowym, przyrodniczym, turystycznym, twórczym i matematycznym połączone z prezentacją osiągnięć i zdobytych umiejętności.
  Cele szczegółowe:
  -Szczegółowe zapoznanie uczniów z legendami z regionu Wielkopolski i odniesienie zdobytej wiedzy do faktów historycznych
  -Tworzenie prac plastycznych różnymi technikami inspirowanych historią i życiem codziennym regionu
  -Nauka gwary poznańskiej
  -Poznawanie zabytków i pomników przyrody w najbliższym regionie
  -Poszerzenie wiedzy przyrodniczo-ekologicznej i turystycznej podczas wycieczek do WPN
  -Rozwijanie wiedzy i uczuć patriotycznych
  -Wdrażanie do stosowania wiedzy w praktyce
  Ewaluacja:
  -Wystawy prac plastycznych- prezentacja w holu na II piętrze
  -Prezentacja kart wypełnionych podczas wycieczek-zadania problemowe o treści ekologiczno-matematycznej
  -Wystawy zdjęć, albumów i pamiątek przywiezionych przez dzieci z wycieczki
  -Wykazanie się podczas konkursów tematycznych wiedzą zdobytą w ramach realizacji projektu
  -Wystawa prac plastycznych po I semestrze
  -Prezentacja układów tanecznych, piosenek, dialogów wykonywanych w gwarze poznańskiej podczas festynu ,,Śladami poznańskiej Pyzy” w czerwcuZe względu na rozbudowaną formę zajęć o charakterze przyrodniczo– ekologicznym powstał program ,,Z poznańską Pyzą zwiedzamy zielone zakątki Wielkopolski”, który stanowi integralną część projektu ,,Śladami poznańskiej Pyzy” i jest realizowany równocześnie.
  W ramach realizacji zadań związanych z programem edukacyjnym „Z poznańską Pyzą odkrywamy zielone zakątki Wielkopolski”, klasy pierwsze udały się 30.IX na wycieczkę do gospodarstwa agroturystycznego w Witoldzinie.WycieczkaPrace plastyczne naszych wychowanków oraz zdjęcia rodzice mogli oglądać na wystawie związanej z Pyzą. Tam też prezentowaliśmy prace pt. „Lato zatrzymane w słojach i bukietach”, które obrazowały różne sposoby przechowywania żywności przez człowieka.Prace plastyczneW ramach realizacji założeń projektu jesienią wybraliśmy się do parku, aby poznać drzewa, które rosną w najbliższej okolicy. Zbieraliśmy i suszyliśmy liście, które posłużyły do nauki rozpoznawania drzew i projektowania różnych prac plastycznych.DrzewaW grudniu, po wywiadzie z pielęgniarką szkolną nt. zasad zdrowego odżywiania się i cyklu zajęć, będziemy tworzyli piramidy zdrowia, aby w obrazowy sposób przypominać sobie jak powinniśmy się odżywiać.W marcu będziemy próbowali wyhodować roślinę warzywną z jej nasienia, zaobserwować cykl rozwojowy w ramach zadania „Witaminki z doniczki”.
  Kwiecień zobowiązuje nas do włączenia się w akcję „Na ratunek Ziemi”. Wykonamy plakaty nawołujące do segregacji odpadów wtórnych.
  Na maj zaplanowana jest wycieczka do ZOO, aby poznać typowe zwierzęta egzotyczne i ich sposób egzystencji w sztucznych warunkach.
  Realizacja projektu spotyka się z ogromnym uznaniem i pełną akceptacją rodziców. Uczestniczą oni aktywnie w realizacji założeń projektu, jeżdżą na wycieczki i organizują wyjścia. Przewodnicząca Rady Rodziców SP 4, pani Magdalena Bloch opracowała autorski projekt postaci Pyzy w ludowym stroju szamotulskim, który zaakceptowali nasi uczniowie.
 11. Rozwijamy zainteresowania, pracujemy z uczniem zdolnym.
  My, nauczyciele – wychowawcy klas pierwszych pamiętamy o tym, że każde dziecko jest uzdolnione. Odkrywamy te uzdolnienia i dbamy o to, by dzieci miały możliwość prezentowania swoich osiągnięć podczas wystaw i występów.Nasi najmłodsi mogą wybierać spośród następujących kółek zainteresowań:
  -Artystyczne
  -Taneczne
  -Szachowe
  -„Mały ekonomista”
  -Plastyczne
  -Matematyczne
  -PrzyrodniczeW szkole odbywają się liczne konkursy dla uczniów kl I-III,  podczas których uczniowie mogą sprawdzić swoje wiadomości i umiejętności:
  – międzyszkolny konkurs krasomówczy ,, Opowieści jesiennego lasu” ( laureatem tego konkursu w październiku 2009 został uczeń klasy Ib Mateusz Dokowicz)
  – międzyszkolny konkurs plastyczny ,,Zabytki Poznania” – luty 2010
  – szkolny konkurs wiedzy o Poznaniu ,,Czy znasz swoje miasto?” – luty 2010
  – międzyszkolny konkurs ,,Wiosna w poezji i piosence”- marzec / kwiecień 2010
 12. Stawiamy na sport.
  Duży nacisk kładziemy na wychowanie przez sport. Pamiętamy o znaczeniu wychowania fizycznego dla kształtowania charakteru czy siły woli. Uczniowie klas pierwszych oprócz lekcji wychowania fizycznego organizowanych na boisku lub w sali gimnastycznej, mają możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach sportowych. Są to następujące zajęcia:
  – Ping pong,
  – Gry zespołowe,
  – Piłka siatkowa,
  – Piłka ręczna – „Na Grunwaldzie wszystkie szkraby grają w rękę dla zabawy”BiegiNasi najmłodsi uczniowie wraz z całymi swoimi rodzinami biorą też udział w cyklicznych biegach dookoła Jeziora Maltańskiego pod hasłem „Biegaj z Chevrolet Szpot”. W tym roku szkolnym dzięki licznemu udziałowi Pierwszaków, nasza szkoła zdobyła drugie miejsce wśród innych poznańskich placówek.
  Po lekcjach chętni uczniowie z klas pierwszych uczestniczą w zajęciach na basenie przy ul. Chwiałkowskiego oraz szkoleniach narciarskich na Malcie.
 13. Współpracujemy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
  Od roku szkolnego 2009 / 2010 zaproponowaliśmy rodzicom udział w programie “Szkoła dla rodziców”. Są to cykliczne spotkania z psychologiem i pedagogiem szkolnym, w czasie których rodzice mogą uzyskać wiadomości na temat trudności ich dzieci i sposobów radzenia sobie z nimi. Tematyka spotkań dotyczy m.in.:
  10.12.2009 „Moje dziecko uczniem czyli jak wspierać dziecko w wypełnianiu nowej roli”. Poruszone wtedy zostaną takie problemy, jak: postawy rodzicielskie sprzyjające rozwojowi dziecka we wczesnym wieku szkolnym, oczekiwania współpracy na różnych płaszczyznach: dom – szkoła, wyrabianie u dzieci nawyków ułatwiających wypełnianie obowiązków szkolnych.Dodatkowo wychowawcy klas pierwszych włączyli chętnych rodziców do udziału w zajęciach w ramach wdrażania nowej podstawy programowej, np.: „Poznajemy różne zawody”.RodziceKorzystamy z pomocy rodziców podczas wycieczek, wyjść, w czasie organizacji uroczystości klasowych i podczas wszystkich działań ujętych w planie wychowawczym klas pierwszych. Rodzice naszych uczniów współtworzyli te plany w każdej z klas.W ramach prowadzonej w naszej szkole akcji „Radość pod choinkę” każda klasa pierwsza przygotowuje świąteczny prezent – paczkę dla potrzebujących rodzin uczniów SP nr 4.
  Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym, uczestnicząc we wspólnych uroczystościach z: parafią Chrystusa Króla (festyn), Radą Osiedla „Górczynek”, Środowiskowym Domem Samopomocy” Fountain house” na ul. Rawickiej i z wolontariuszami. Pierwszaki biorą udział w konkursie plastycznym organizowanym przez Radę Osiedla „Górczynek” pod hasłem „Moja Wigilia z Gwiazdorem”.
 14. Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.
  Wielu naszych najmłodszych uczniów korzysta z zajęć opiekuńczo – wychowawczych w świetlicy szkolnej. Dzieci przebywając tam przed i po lekcjach biorą udział w różnych zajęciach plastycznych, ruchowych czy muzycznych. Mają też możliwość odrobienia zadań domowych. Nasza szkolna świetlica działa w godzinach od 7 do 17.Świetlica

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s